cvijet

Travnjaci na burnjacima grobničkih planina (sažetak izlaganja na skupu)

Prospekt Ljudi, Zanimljivosti

mr. sc. Marko Randić, dipl. ing. biol.
Javna ustanova “Priroda”, 51000 Rijeka, Grivica 4,
e-mail: marko.randic@ju-priroda.hr

dr. sc. Dario Kremer, dipl. ing. šum.
Kolodvorska 7
10370 Dugo Selo

Planina Obruč i druge planine iznad Grobničkog polja ističu se brojnim lokalitetima na kojima je jedan od prevladavajućih ekoloških čimbenika učestalo puhanje bure. O postojanju takvih (mikro)lokaliteta, koje u narodu nazivaju “burnjaci”, svjedoči i toponim Burnjak na putu za planinarski dom Hahlić na Obruču. Travnjaci na burnjacima odlikuju se bogatstvom i osobitošću biljnog i životinjskog svijeta, a poseban pečat daje im trava uskolisna šašika (Sesleria tenuifolia Schrad. s. l., syn. S. juncifolia). Ona prekriva velike površine na primorskim padinama planine Obruč i okolnih planina. Takvi se travnjaci na širem kvarnerskom prostoru ističu jednoličnim izgledom zbog gustih sklopova busena uskolisne šašike (u grobničkom govoru poznatija kao trava iglenac*). Nekad su travnjaci uskolisne šašike bili cijenjeni kao paša za ovce, a danas su uglavnom prepušteni polaganom zarastanju.

Sl. 1. Tipično stanište zajednice Campanulo marchesettii-Seslerietum prov. na buri izloženom sedlu podno Malog Platka (foto. M. Randić)

Dosad su se u klasičnoj botaničko-vegetacijskoj znanosti (Horvat 1962) na ovom prostoru spominjala uglavnom tri tipa vegetacije travnjaka u kojima prevladava uskolisna šašika. Riječ je o biljnim zajednicama ili asocijacijama Genisto-Caricetum mucronatae, Carici-Centauretum rupestris subas. seslerietosum i Saturejo-Edraenthetum.

Proučavajući spomenute zajednice na planinama u zaleđu Grobničkog polja, kao i na širem kvarnerskom području, došli smo do zaključka da bi bilo primjerenije odijeliti zajednice travnjaka u kojima prevladava uskolisna šašika i koji su tipični za burnjake, od asocijacije Carici-Centauretum rupestris (koja se razvija na staništima manje izloženim buri) u poseban skup zajednica koji smo provizorno imenovali “Seslerietum juncifoliae s. l.” (usp. Randić 2007).

Do danas je sa šireg područja, tj. s Krasa u Sloveniji opisana samo zajednica Genisto sericeae-Seslerietum juncifoliae, a s otoka Krka zajednica Bromo-Seslerietum interruptae, koje bi dijelom mogli uvrstiti u taj specifičan “skup” zajednica kraških travnjaka na burnjacima. Također smatramo da bi taj “skup” zajednica, zbog znatne visinske, ekološke i florističke raznolikosti trebalo još detaljnije fitocenološki raščlaniti. Kao jednog od mogućih značajnijih predstavnika takvog “skupa” zajednica, posebno u višim i hladnijim predjelima planina u riječkom zaleđu, mogli bi označiti dosad neopisanu zajednicu Campanulo marchesetti-Seslerietum juncifoliae prov. (Randić 2007: tablica 11, usp. osobito snimke br. 206, 21, 215 i 216).Od svojstvenih vrsta ove zajednice, uz prevladavajuću uskolisnu šašiku, možemo zasad izdvojiti markezetijev zvončić (Campanula marchesetti
Witasek), gorski luk (Allium ericetorum Thore), prženicu (Knautia sp.) i drugo karakteristično bilje.

Slika 2. U nekim sastojinama travnjaka s uskolisnom šašikom na vjetrometinama izloženim buri raste rijetka vrsta modra sasa (Pulsatilla grandis) (foto: M. Randić)

Zajednica Genisto-Caricetum mucronatae razvija se na najizloženijim vjetrometinama i raširena je od padina brda Pliševice iznad Klane preko planine Obruč i izloženih padina Mudne doli do ispod Malog Platka i grebena Bogdin (Randić et al. 2013) . Ova zajednica neobično je vrijedna u pogledu zaštite rijetkih i endemičnih vrsta važnih na europskoj razini (NATURA 2000 vrste). Na podnožju Obruča, u predjelu Zad Steni/Brgudac pronašli smo sastojine ove zajednice na neuobičajeno malim nadmorskim visinama. Odlikuju se posebnim botaničkim sastavom (planinsko bije i vrsta crnkasta šiljevina ili Schoenus nigricans L.), a budući da u botaničkoj znanosti takve sastojine dosad još nisu opisane predlažemo izdvajanje posebne subasocijacije Genisto-Caricetum mucronatae subass. schoenetosum nigricantis (Randić 2007: tablica 10, snimke 183 i 199). Ekologija ove zajednice je neobično zanimljiva i vjerojatno se dijelom podudara s ekologijom zajednice Danthonio-Scorzoneretum villosae subass. schoenetosum nigricantis s kvarnerskih otoka Krka i Cresa.

Treća zajednica, as. Saturejo-Edraenathetum, tipična je zajednica nižih položaja koja, primjerice obrasta vjetrometine Grobničkog polja i u njoj također ponekad u botaničkom sastavu prevladava trava uskolisna šašika.

Literatura:

Horvat, I. (1962): Vegetacija planina zapadne Hrvatske. Prir. Istraž. 30 ser Acta biol.2(30): 5-173.

Randić, M. (2007): Vegetacijske sukcesije travnjaka na području Primorsko-goranske županije. Magistarski rad (manuscript). Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek, Zagreb: 1-204.

Randić, M., Brkljačić, A., Lukač, G. i Kremer, D. (2013): New localities of rare NATURA 200 species: Pulsatilla grandis Wender., Genista holopetala (Koch) Bald. And Cypripedium calceolus L. in the NW Dinarides in Croatia. Nat. Croat. Vol. 22. No. 1: 95-109.

*Na narodni naziv trave uskolisne šašike upozorio nas je gospodin Mladen Superina iz Dražica pa mu ovom prigodom zahvaljujemo na zanimljivoj informaciji.

Marko Randić

Slika 3. Uskolisno zvonce (Edraeanthus tenuifolius) na vjetrometini Grobničkog polja (foto: M. Randić)