šparoga

Obavijest svim sakupljačima biljaka i gljiva

Prospekt Novosti

Sakupljanje biljaka, gljiva i njihovih dijelova u kategoriji strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta definirano je Zakonom o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08, 57/11) na slijedeći način: Zabranjeno je branje, skupljanje, uništavanje, sječa ili iskopavanje samoniklih strogo zaštićenih biljaka (Čl. 97) dok za sakupljanje biljaka, gljiva i njihovih dijelova koje pripadaju kategoriji zaštićenih divljih svojti u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa, potrebno je ishoditi dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Uprava za zaštitu prirode). Radnje iz ovog Članka mogu se obavljati uz suglasnost vlasnika ili nositelja prava na prirodnim dobrima. (Čl. 89)


Arnica montana, strogo zaštićena svojta (Foto: Marko Randić)

Uvid u popis biljaka strogo zaštićenih ili zaštićenih na području RH, može se vidjeti na narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_08_99_2569.html (Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim -Narodne novine br. 99/09).

Svatko tko vrši sakupljanje zaštićenih vrsta bilja za potrebe navedene člankom 89. svoju djelatnost mora uskladiti s Pravilnikom o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa -Narodne novine br. 154/08). (narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_154_4197.html)

Prema gore navedenom pravilniku (članak 1. stavak 2.) proizlazi: “Sakupljanjem za osobne potrebe smatra se sakupljanje do najviše 5 komada podzemnih dijelova, 2 kg stabljike, 1 kg listova, 1 kg cvjetova, 0,5 kg sjemena, 10 kg plodova, 0,5 kg pupova te 1 kg steljke pojedine biljne vrste, dnevno u svježem stanju” nije obvezan imati dopuštenje nadležnog ministarstva, no ukoliko se to radi na šumskom zemljištu ili šumi kojom gospodare Hrvatske šume, sakupljač je dužan se obratiti područnoj šumariji, od njih ishoditi dozvolu za sakupljanje, te platiti nadoknadu sukladno Cjeniku Hrvatskih šuma i njihovim utvrđenim kvotama za branje određenih sporednih šumskih proizvoda.

Također, ukoliko se sakuplja bilje na privatnim terenima, po Zakonu trebalo bi naravno tražiti suglasnost vlasnika.


Oštrolisna šparoga paroga Asparagus officinalis nije zaštićena svojta – za sakupljanje potrebno je ishoditi dozvolu od šumarije (Foto: Želimir Gržančić)