Obavijest svim sakupljačima biljaka i gljiva

Prospekt Novosti


Arnica montana, strogo zaštićena svojta (Foto: Marko Randić)

OBAVIJEST SVIM SAKUPLJAČIMA BILJAKA I GLJIVA

Sakupljanje biljaka, gljiva i njihovih dijelova u kategoriji
strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta definirano je Zakonom o zaštiti prirode
(NN 70/05, 139/08, 57/11) na slijedeći način:
Zabranjeno je branje, skupljanje, uništavanje, sječa ili iskopavanje samoniklih
strogo zaštićenih biljaka (Čl. 97) dok za sakupljanje biljaka,
gljiva i njihovih dijelova koje pripadaju kategoriji zaštićenih divljih
svojti
u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa, potrebno je ishoditi
dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Uprava za zaštitu prirode).
Radnje iz ovog Članka mogu se obavljati uz suglasnost vlasnika ili nositelja
prava na prirodnim dobrima. (Čl. 89)

Uvid u popis biljaka strogo zaštićenih ili zaštićenih
na području RH, može se vidjeti na narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_08_99_2569.html
(Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim
-Narodne novine br. 99/09).

Svatko tko vrši sakupljanje zaštićenih vrsta bilja za
potrebe navedene člankom 89. svoju djelatnost mora uskladiti s Pravilnikom
o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine
i drugog prometa -Narodne novine br. 154/08).
(narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_154_4197.html
)

Prema gore navedenom pravilniku (članak 1. stavak 2.)
proizlazi: “Sakupljanjem za osobne potrebe smatra se sakupljanje
do najviše 5 komada podzemnih dijelova, 2 kg stabljike, 1 kg listova,
1 kg cvjetova, 0,5 kg sjemena, 10 kg plodova, 0,5 kg pupova te 1 kg steljke
pojedine biljne vrste, dnevno u svježem stanju” nije obvezan imati
dopuštenje nadležnog ministarstva, no ukoliko se to radi na šumskom zemljištu
ili šumi kojom gospodare Hrvatske šume, sakupljač je dužan se obratiti
područnoj šumariji
, od njih ishoditi dozvolu za sakupljanje, te platiti
nadoknadu sukladno Cjeniku Hrvatskih šuma i njihovim utvrđenim kvotama
za branje određenih sporednih šumskih proizvoda.

Također, ukoliko se sakuplja bilje na privatnim terenima,
po Zakonu trebalo bi naravno tražiti suglasnost vlasnika.


Oštrolisna šparoga paroga Asparagus officinalis nije zaštićena svojta
– za sakupljanje potrebno je ishoditi dozvolu od šumarije (Foto: Želimir
Gržančić)