troprsti djetlic

Pronađena zanimljiva vrsta djetlića u predjelu pakleno na obruču

Prospekt Novosti


Sl. 1. Troprsti djetlić (Foto: Andrej Radalj)

PRONAĐENA ZANIMLJIVA VRSTA DJETLIĆA U PREDJELU PAKLENO NA OBRUČU

Stare šume s prezrelim i suhim odumrlim stojećim i srušenim
stablima sve se rjeđe mogu susresti na području Primorsko-goranske županije.
U regularno gospodarenim šumama stara oštećena stabla i sušci u pravilu
se odmah uklanjaju iz šume. Takva stabla, sa šupljinama i dupljama, puna
ličinki kukaca u pravilu su skloništa i bogate “smočnice” za
ptice i sisavce. Stoga su za očuvanje živog svijeta šuma od osobite važnosti
mikrostaništa kakva predstavljaju stara stabla i sušci. Uz njih su vezane
mnoge rijetke i ugrožene vrste biljaka, životinja, gljiva i lišajeva.
Takvih mikrostaništa ima još ponegdje u dovoljnom broju jedino u starim
zaštićenim šumama nacionalnih parkova, strogih rezervata i šumskih rezervata
(Risnjak, Bijele i Samarske stijene, Debela lipa – Velika rebar), pa i
ponekog zaštićenog područja blaže kategorije zaštite (Golubinjak), a u
ostalim područjima je nažalost sve veći pritisak na njihov opstanak. Ovaj
problem gubitka bioraznolikosti zbog smanjenja odumrlog drveća u šumama
uočen je posvuda u Europi pa se ulažu napori da se poveća količina starih
i suhih stabala po jedinici površine i tako spriječi nadolazeća prijetnja
erozijom bioraznolikosti.

Pred nekoliko je dana (31. listopada 2009.) u jednoj
od još gotovo prašumskih sastojina u predjelu Paklena u planinskoj skupini
Obruča, vanjski suradnik Javne ustanove “Priroda” i vrsni ornitolog,
prstenovač ptica i suradnik Ornitološkog zavoda HAZU, gospodin Andrej
Radalj, prigodom terenskog istraživanja za potrebe izrade stručne studije
zaštite planine Obruč, uočio i snimio vjerojatno jednu od najslabije poznatih
ptica Primorsko-goranske županije – troprstog djetlića (Picoides tridactylus).
To je tipična borealna (sjevernjačka) vrsta, vezana uz tamne crnogorične
šume tipa tajge na dalekom sjeveru Euroazije. Prema jugu Europe troprste
djetliće sve je teže pronaći, njihove populacije su sve malobrojnije i
raštrkanije, jer crnogoričnih, u prvom redu tamnih smrekovih šuma, ima
malo i to uglavnom na visokim planinskim masivima poput Alpa i Karpata.
Zbog toga se nalaz ove borealne vrste nadomak Sredozemlja i na razmjerno
niskoj planini kakva je Obruč može označiti kao neobično značajan i vjerojatno
prvi za ovu planinu. Tim više što su nalazi troprstog djetlića dosta rijetki
za čitavu Hrvatsku. Najviše ih je dosad zabilježeno u Gorskom kotaru,
a nalaz na Obruču je najsjeverozapadniji u Hrvatskoj. Šume planine Obruč,
zbog vrlo razgibanog krškog reljefa neobično su raznolike i odlikuju se
mnogolikošću ekoloških uvjeta od tipičnih sredozemno-montanih do borealnih
smrekovih šuma koje preživljavaju u posebnim uvjetima u dubokim ponikvama
– mrazištima, kakvima obiluje područje Paklenog.

Ishrana troprstog djetlića sastoji se u prvom redu od
kukaca potkornjaka i ličinki kornjaša strizibuba koji su vezani na suha
smrekova stabla, pa su šume u Paklenom tim značajnije za opstanak vrsta
vezanih uz stara, odumiruća i suha stabla. Ovaj neočekivani ornitološki
nalaz još je jedna potvrda o iznimnoj prirodoslovnoj važnosti planine
Obruč i potrebi očuvanja njegovih dobro očuvanih šumskih sastojina s mnogo
suhog drveća. Stoga je potrebno nastaviti s istraživanjima planine Obruč
kako bi se egzaktno potvrdile dugo naslućivane slutnje o potrebi zaštite
osobito vrijednih, gotovo prašumskih sastojina pojedinih dijelova ove
iznimne planine na granici Primorja i Gorskog kotara.