Započete aktivnosti na obilježavanju međunarodnog dana biološke raznolikosti

Prospekt Novosti


Istraživanje lokve Prvej kod Beleja

ZAPOČETE AKTIVNOSTI NA OBILJEŽAVANJU MEĐUNARODNOG DANA BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI

U ovogodišnju temu Međunarodnog dana bioraznolikosti – Biološka raznolikost i poljoprivreda, Društvo Naša djeca Mali Lošinj i Javna ustanova Priroda uključili su se projektom – Identifikacija i evidencija lokvi na području grada Malog Lošinja. U projektu sudjeluju učenici i nastavnici
Osnovne škole Mario Martinolić, kao mentori (dijelom u sklopu GLOBE programa), a uključen je i Foto klub Lošinj.

Ovogodišnji program istraživanja lokvi započeli smo 5. travnja 2008. obilaskom lokvi oko Beleja (Sergovi, Rovinji, Prvej), a potom lokvi oko Srema (Pogana). 26. travnja 2008. predviđen je obilazak još nekoliko lokvi na području Punta Križa. U terenskom istraživanju sudjelovalo
je oko 30-tak školske djece te njihovih mentora, stručnjaka iz područja etnologije, biologije, geografije, kemije i mještana kao kazivača i vodiča na terenu. Istraživanja se sastoje od utvrđivanja svojstava lokvi, živoga svijeta lokvi i oko lokvi, zanimljive flore i faune, uzimanja uzoraka vode
radi određivanja kiselosti, sadržaja kisika i drugih kemijskih, fizikalnih i bioloških parametara. Lokve se opisuju, utvrđuje se njihova važnost za nekadašnji i sadašnji ruralni život stanovništva, lokve se fotografiraju, bilježi se njihov položaj na zemljovidima, snimaju se postojeće kamene ograde
i lese (drvene vratnice za nadziranje prolaza ovaca), utvrđuje se njihova eventualna devastacija… Za 26. travnja planirana je i etno radionica na imanju Smrečje na području Punta Križa, gdje će mještani vješti u izradi lesa djeci obrazložiti značaj lesa i konkretno im na primjeru pokazati način
njihove izrade, alat koji se tradicionalno koristi i druge zanimljivosti vezane uz poljoprivrednu tradiciju. Također će djeci pokušati objasniti i približiti važnost lesa za očuvanja tradicijskog ruralnog krajobraza i tradicijskog ovčarstva na Cresko-lošinjskom otočju.

Također je planirano prigodno obilježiti Dane prirodoslovca Ambroza Haračića na otoku Lošinju, koji su vezani uz Međunarodni dan bioraznolikosti, izložbom fotografija o biljnom svijetu Cresko-lošinjskog otočja, u sklopu čega je predviđeno i kraće istraživanje narodnog nazivlja
za korisno i tradicijsko poljoprivredno bilje kao i njihovu nekadašnju uporabu, u što će biti uključena školska djeca i njihovi stariji kao kazivači. Ovime se neposredno uključujemo u temu ovogodišnjeg Međunarodnog dana biološke raznolikosti – Biološka raznolikost i poljoprivreda (Biodiversity
and Agriculture).