Centar za posjetitelje o velikim zvijerima u Staroj Sušici

logo Europska unija, eu strukturni i investicijski fondovi, konkuretnost i kohezijaNAZIV PROJEKTA: Centar za posjetitelje o velikim zvijerima

NOSITELJ PROJEKTA: Javna ustanova „Priroda“

PARTNERI NA PROJEKTU: Općina Ravna Gora i Turistička zajednica Gorskog kotara

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 8.180.006,45 kuna

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 7.152.287,09 kuna

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 5.006.600,96 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1.6.2015. – 31.12.2021.

O PROJEKTU:

U cilju bolje valorizacije prirodne baštine te sa ciljem uspostave sustavnog vrednovanja i korištenja zaštićenih vrsta u promidžbi i brendiranju Gorskog kotara, tijekom 2014. godine pokrenute su aktivnosti na izgradnji Centra za posjetitelje o velikim zvijerima. Centar je zamišljen kao prostor koji bi na inovativan i zanimljiv način približio posjetiteljima specifičnosti i vrijednosti očuvanog goranskog kraja u kojem obitavaju medvjed, vuk i ris.

Kao idealna lokacija za smještaj Centra, prepoznat je kompleks Stara Sušica (Općina Ravna Gora) koji je u vlasništvu Primorsko-goranske županije. Predmetna lokacija u potpunosti zadovoljava realizaciju ove ideje s obzirom na riješene imovinsko-pravne odnose, postojeću komunalnu infrastrukturu, dobru prometnu povezanost, postojeće sadržaje u neposrednoj blizini (u sklopu kompleksa već djeluje županijski Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj) te samu atraktivnost lokacije.

Projekt je krajem 2015. godine pozitivno ocijenilo povjerenstvo FZOEU, koji je tijekom 2016. godine financirao izradu studije izvedivosti, projektnog zadatka (koncept projekta), projektne dokumentacije unutrašnjeg uređenja i njegovog vizualno-grafičkog identiteta te pripremu prijave na natječaj za strukturne fondove EU.

Tijekom 2017. godine pripremljena je sva potrebna dokumentacija te prijavnica, te je u ožujku projekt Centar za posjetitelje o velikim zvijerim uspješno prijavljen temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ objavljenog u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, i to u okviru Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“. Projekt je tijekom nekoliko faza evaluacije uspješno ocjenjen te je 30. srpnja 2018. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Osnovne aktivnosti u sklopu projekta su obnova tj. rekonstrukcija zgrade budućeg Centra za posjetitelje, uređenje stalnog izložbenog postava o velikim zvijerima, izrada akcijskog plana upravljanja posjetiteljima i marketinškog plana, osmišljavanje i izrada prototipa autohtonih suvenira inspiriranih prirodnom baštinom, izrada edukativno-promotivnih materijala kao što su dječja igra memorija, dvojezična slikovnica, goranski bestijarij i sl. U okviru projekta nabaviti će se oprema i softveri za evidenciju posjetitelja, energetski učinkovite klupe te uvesti WiFi za posjetitelje. Značajna pažnja posvetiti će se osmišljavanju i razvoju radionica za najmlađe o velikim zvijerima, praćenju tragova, pripovijedanju priča i sl., što će postati programi koji će se odvijati u budućem Centru. Javna ustanova „Priroda“ već niz godina u okviru svojih redovnih aktivnosti obavlja monitoring velikih zvijeri putem foto-zamki pa će se tako u okviru projekta osigurati dodatne foto-zamke koje će omogućiti prikupljanje zanimljivih podataka, što će se koristiti i u radu Centra. Kroz projekt će se ojačati vlastiti kapaciteti kroz edukacije zaposlenika te će se izraditi internetska stranica Centra gdje će šira javnost moći pratiti aktualna događanja i zanimljivosti te se educirati o prirodnim fenomenima Gorskog kotara. Promotivne aktivnosti odvijati će se sa ciljem predstavljanja Centra na specijaliziranim sajmovima, u školama i turističkim agencijama te s ciljem povećanja vidljivosti Centra oglašavanjem putem jumbo plakata te objavama u specijaliziranim časopisima i emisijama.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Projektom rekonstrukcije i prenamjene zgrade u Centar za posjetitelje o velikim zvijerima i osmišljavanjem zanimljivih cjelogodišnjih turističko-edukativnih sadržaja unaprijedit će se uvjeti za očuvanje i održivo upravljanje prirodnom baštinom te povećanje turističke atraktivnosti destinacije Gorski kotar uz razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti kroz promociju ekološke mreže Natura 2000.

Stavljanjem u funkciju Centra za posjetitelje potaknut će se lokalno gospodarstvo, povećati broj posjetitelja, produžiti turistička sezona, otvoriti nova radna mjesta te motivirati lokalno stanovništvo na gospodarsku aktivnost (proizvodnju hrane, pružanje usluga smještaja, izrada suvenira, otvaranje restorana koji služe lokalne specijalitete i sl.). Cijela destinacija će postati prepoznatljivija i privlačnija posjetiteljima. Tijekom projekta organizirat će se edukativne aktivnosti za buduće zaposlenike Centra što će osigurati kvalitetne edukativne programe i sustavno upravljanje posjetiteljima. U tu svrhu će se izraditi Plan upravljanja posjetiteljima koji će zaposlenici Centra provoditi.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Petra Stijelja, dipl.ing biol.
stručna suradnica na projektu Centar za posjetitelje o velikim zvijerima
tel. 051/352-406
e-mail: petra.stijelja@ju-priroda.hr

DODATNE POVEZNICE:
www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Javne ustanove „Priroda“.