Perivoj Sv. Jakova u Opatiji proglašen spomenikom parkovne arhitekture

Prospekt Novosti

Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je na 17. sjednici održanoj dana 18. studenog 2010., Odluku o proglašenju Perivoja Sv. Jakova u Opatiji spomenikom parkovne arhitekture. Time je uspješno okončan prvi postupak zaštite nekog područja od kad je osnovana Javna ustanova Priroda. Vremenska dužina trajanja postupka svjedoči da je zaštita novog područja složen i dugotrajan postupak, koji se sastoji od nekoliko neophodnih koraka.

U prvom koraku, postupak je pokrenut na temelju stručne podloge koju je izradio Državni zavod za zaštitu prirode, a koja sadrži detaljan opis obilježja i vrijednosti područja, ocjenu stanja, posljedice koje će donošenjem akta o proglašenju proisteći, posebno s obzirom na vlasnička prava i zatečene gospodarske djelatnosti, te ocjenu i izvore potrebnih sredstava za provođenje kata o proglašenju zaštićenog područja.

Osim izrađene stručne podloge, u mjesecu travnju 2009. godine Županijska skupština donijela je i Izjavu o osiguranim sredstvima za upravljanjem Perivojem sv. Jakova kao zaštićenim područjem u kategoriji spomenik parkovne arhitekture koja je objavljena u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije” broj 15/09.

U međuvremenu je pripremljen prijedlog akta o proglašenju zaštite Perivoja sv. Jakov spomenikom parkovne arhitekture, na koji je pribavljena prethodna suglasnost Ministarstva kulture, čime su ostvareni uvjeti za pristupanje izvješćivanju javnosti i provođenje javnog uvida kojeg organizira i provodi Županija.

U prvom dijelu 2010. godine održano je u Gradskoj vijećnici Grada Opatije javno izlaganje u sklopu javnog uvida u Prijedlog odluke o proglašenju Perivoja Sv. Jakova u Opatiji spomenikom parkovne arhitekture. Postupak proglašenja zaštite okončan je donošenjem Odluke o zaštiti na Županijskoj skupštini, a Odluka je objavljena u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije” broj: 44/10 i u “Narodnim novinama” broj 137/10: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_137_3523.html