velika i mala belica

Velika i Mala belica – dvije očuvane pritoke rijeke Kupe

Prospekt Krajobraz, Zanimljivosti


Sl. 1. Izvorište Velike Belice ističe se svijetlozelenim prevlakama mahovina na vlažnom kamenju (foto: M. Randić)

Vodeni svijet goranskih rijeka, rječica i potoka nudi svoje posebnosti i odlikuje se neobično privlačnim krajobrazima. Rijeka Kupa biser je goranske prirode. Prirodne vrijednosti posebno su lijepo očuvane u kratkim ali vodom izdašnim (osobito u vrijeme velikih oborina/podzemnih krških voda koje dolaze iz karbonatnog risnjačkog i drgomaljskog zaleđa) pritokama Kupe – Velikoj i Maloj Belici

Velika i Mala Belica su dvije očuvane i vrlo slikovite, geomorfološki zanimljive udoline potoka koji se ulijevaju u Kupu kod Kuželja (Velika Belica) i Gučeg sela (Mala Belica). Odlikuju se kraškim izvorima koji su u vrijeme velikih voda vrlo izdašni. Njihov biljni i životinjski svijet također je osebujan i vrijedan. Na okolnim stjenovitim policama ispod planine Drgomalj najznačajnije su petrofilne biocenoze (zajednice stjenovitih padina) s mnogim rijetkim vrstama. Ovamo rado zalaze i naše jedine “šumske antilope” – divokoze koje na stijenama nalaze obilje raznolikog planinskog bilja koje vole pasti. Šumski svijet odlikuje se miješanjem nizinskih, gorskih i planinskih vrsta.

Vodena staništa ovih očuvanih i čistih gorskih vodotoka s izdašnim vrelima također su iznimno zanimljiva. U vodi koja preskače preko kaskada i brojnog kamenja obraslog mahovinama i obogaćuje se kisikom žive danas u drugim vodenim predjelima već rijetki beskralješnjaci – obalčari, tulari, vodncvjetovi, puževi… U donjem toku potoka Mala Belica nalazilo se cretno područje koje je bilo obraslo vegetacijom ravnih, bazifilnih cretova. Danas je cretište uglavnom zaraslo, ali o opsegu te pojave zasad nemamo dovoljno informacija. U najnižem dijelu nedaleko Gučeg sela dijelovi su creta isušeni i privedeni poljoprivrednoj kulturi. Budući da su oba područja uvrštena u Ekološku mrežu NATURA 2000 bilo bi neophodno utvrditi aktualno stanje, provesti odgovarajuća istraživanja i propisati mjere zaštite kako bi krajobrazne i prirodne vrijednosti, izvorišne zone i vodotoke, kao i bogat živi svijet mogli očuvati u što prirodnijem stanju.

Marko Randić


Sl. 2. Gornji tok potoka Mala Belica stiješnjen je u kanjonu i obrastao bujnom šumom (foto: M. Randić)