simpozij

5. hrvatski botanički simpozij

Prospekt Događanja

Javna ustanova „Priroda“ sudjelovala je na 5. Hrvatskom botaničkom simpoziju s dva rada – posteri se mogu pogledati ovdje.

POSTERI RADOVA S 5. HRVATSKOG BOTANIČKOG SIMPOZIJA

Prvi rad prezentiran je u posterskoj sekciji Primijenjena botanika:

Šišić, S., Randić, M., Jurić, I., Rogić, I., Kremer, D. ENDEMIČNA FLORA RIJEKE I „RIJEČKOG PRSTENA“, HRVATSKA: NEKI ASPEKTI PRAKTIČNE PRIMJENE ZNANJA O ENDEMIČNOM BILJU

U radu su navedeni primjeri korištenja specifičnih botaničkih znanja u svakodnevnom radu Javne ustanove „Priroda“i to u vezi s nekima od šezdesetak svojti endemičnog bilja, koliko smo ih dosad pronašli na širem riječkom području.

Drugi rad također je prezentiran u posterskoj sekciji, u skupini postera Flora, ekologija, vegetacija i biogeografija:

Randić, M., Kremer, D. MORFOLOŠKA I EKOLOŠKA KARAKTERIZACIJA NOVOOTKRIVENOG HIBRIDA CROCUS x VELEBITICUS RANDIĆ ET KREMER (C. MALYI x C. VERNUS)

U radu je prikazan novopronađeni oblik endemičnog šafrana za koji smatramo da je križanac između na Velebitu endemičnog Malijevog šafrana i šire rasprostranjenog proljetnog šafrana. Nazvali smo ga velebitski šafran, a do sad smo ga prigodom terenskih obilazaka uočili na nekolicini lokaliteta u Srednjem Velebitu.


Slika 1. Iz rada Simpozija (foto: Sonja Šišić)


Slika 2. Osunčani Primošten, poznat i kao “grad plaža” s (nasipanom) plažom (foto: Sonja Šišić)