vidikovac iznad oblaka

Vidikovci nad Kupom – uz Međunarodni dan turizma

Prospekt Krajobraz

Prilikom pripreme brošure koja bi pomogla posjetiteljima i turistima da sami istražuju prirodne vrednote krajobraza Gorskog kotara posjetili smo i upoznali nekolicinu lijepih i zanimljivih vidikovaca u slivu rijeke Kupe i napravili njihovu klasifikaciju…

“ZRAČNI”, “BALKONSKI”, “PROZORSKI”… VIDIKOVCI IZNAD KUPE

Vidikovci se mogu klasificirati na razne načine. Za naše potrebe izrade brošure o vidikovcima u slivu rijeke Kupe napravili smo nekoliko klasifikacija vidikovaca, a jedna bi bila prema položaju mikrolokaliteta u prostoru i širini vidika koje pružaju. Zbog kanjonskog položaja, najviše ih je “balkonskog tipa“. Obično su smješteni na izbočenju kakve stijene i nadneseni visoko nad kanjonom. Šuma koja okružuje stijenu često dozvoljava pogled samo na dio horizonta. Tipičan primjer “balkonskog vidikovca” je, primjerice, poznati vidikovac Orlove stijene (sl. 2). Drugi tip je “prozorski vidikovac“. Vizure na takvom tipu vidikovaca ograničene su šumom i stablima koja čine svojevrstan prirodni okvir “slike” koja omogućuje pogled na dio horizonta. Tipičan primjer je vidikovac u perivoju uz dvorac u Severinu na Kupi (sl. 3). Treći tip bio bi “zračni vidikovac“, s kojeg se pružaju najširi pogledi na krajobraz jer vidik nije ograničen stablima, šumom i drugim zaprekama (sl. 1). Primjeri takvog tipa jesu vidikovci na zapadnim padinama Skradskog vrha. Pronašli smo još i četvrti tip “šumskog vidikovca“, koji je razmjerno čest, pruža ponešto ograničen vidik jer ga zaklanjaju stabla, ali ponegdje se između krošnji naslućuju lijepe vizure. Šumski vidikovci su vjerojatno u hladnijem dijelu godine, kad opadne lišće, također vrlo atraktivni. Ovaj tip vidikovca zasad neće biti prikazan u našoj brošuri, ali je lijep primjer u predjelu Strme rebri iznad Razloga u izvorišnom dijelu rijeke Kupe na rubu NP Risnjak.

Marko Randić i Ivana Rogić


Slika 1. Primjer “zračnog vidikovca” iznad Skrada – vidi se dolina rijeke Kupe, Kuželjska stijena i nizovi planina u daljini (foto: Ivana Rogić)


Slika 2. Orlove stijene – lijepi primjer “balkonskog vidikovca” (foto: Marko Randić i Ivana Rogić)


Slika 3. Vidikovac u perivoju uz dvorac u Severinu na Kupi – primjer “prozorskog vidikovca” (foto: Ivana Rogić i Marko Randić)