posidonija

Posidonija – starosjedilac Sredozemnog mora

Prospekt Flora, Zanimljivosti

U Kvarneru na pomičnim dnima uspijevaju četiri vrste morskih cvjetnica – “morskih trava”. One izgrađuju svojevrsne “podmorske livade”. Najvažnija je među njima i najveće površine zauzima posidonija (Posidonia oceanica), a raste na dubinama od 1 do 35 metara. Ostale vrste rastu u plitkom moru i rjeđe su. “Livade morskih cvjetnica” su staništa na kojima buja podmorski život i neobično su važne za naseljavanje čitavog niza mnogobrojnih sitnih organizama. Također su nenadoknadiva staništa za mrijest i sklanjanje mlađi riba i drugih komercijalno važnih vrsta. Sve vrste morskih cvjetnica uvrštene su u strogo zaštićene svojte. Livade morskih cvjetnica su posebno vrijedno podmorsko stanište za koje je prepoznata važnost zaštite na međunarodnoj razini i koje Europska unija štiti na razini europske ekološke mreže NATURA 2000.

Posidonija je endemska biljka Sredozemnog mora koja za razliku od algi ima razvijen korijen, stabljiku, list i cvijet. U prostranim morskim livadama pojedini primjerci posidonije mogu biti stari i nekoliko stotina godina što je čini jednim od najdugovječnijih organizama Sredozemlja. Svojim isprepletenim položenim stabljikama i uspravnim izdancima smanjuje odnošenje sedimenta djelovanjem morskih struja, a ima i važnu ulogu u kruženju hranjivih soli i pročišćavanju mora. Livade posidonije su obitavališta, hranilišta i mrjestilišta za više od 100 vrsta riba, od kojih većina ima gospodarski značaj. Najveće prijetnje opstanku ove vrste dolaze od podmorskih ispusta otpadne vode, nasipavanja obale, sidrenja i povlačnih priobalnih ribolovnih alata. Zbog važnosti, osjetljivosti i ugroženosti, posidonija je Zakonom o zaštiti prirode svrstana u strogo zaštićene vrste, dok je na europskoj razini zaštićena Direktivom o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta. Tijekom provedbe MedMPAnet projekta utvrđeno je da su u akvatoriju Kvarnera livade posidonije razmjerno dobro očuvane na mjestima gdje nisu izraženi negativni antropogeni utjecaji, te da su ta biološki bogata podmorska staništa od neprocjenjive važnosti za zaštitu podmorja.

Patrik Krstinić i Marko Randić


Sl. 1. Posidonija raste na pomičnim podlogama u čistom i očuvanom morskom okolišu, uglavnom na dubinama od 1 do 32 metra (foto: Mosor Prvan)