dan močvara

Uz međunarodni dan močvara

Prospekt Grad-selo, Zanimljivosti

Male močvare u gradovima – na primjeru grada Rijeke

Urbana ekologija i očuvanje prirodnog svijeta u gradovima trebali bi imati veći značaj, jer ono malo zelenih površina koje su preostale ili su projektirane u urbanim dijelovima rijetka su mjesta mogućeg doticaja gradskog stanovništva s prirodom. Još su rjeđi primjeri očuvanih preostataka močvarnih staništa u gradovima, pa tako i u gradu Rijeci. Ušće se Rječine prije potpunog uređenja odlikovalo bogatim močvarnim svijetom, o čemu postoje slikoviti prikazi na starim vedutama Rijeke. Danas se tek tu i tamo može vidjeti pokoja močvarna i vodena biljka uz regulirano korito. Preostaci močvarnog svijeta nalaze se i uz Draški potok. Nedavno je iz Draškog potoka, u dva navrata, spašena barska kornjača koju je snaga vode nabujalog potoka nanijela u prostor Brodogradilišta „Viktor Lenac“ (sl. 2) ( pročitajte više ovdje ). Uhvaćena je i vraćena uzvodno u prirodnije okruženje. Mala močvarna staništa u gradu Rijeci su i neke lokve – lijep primjer je lokva Mistraž, (sl. 1), a tu su i fontane u parkovima – primjerice u parku Mlaka, parku Nikole Hosta, na Vidikovcu, gdje su svoje utočište našle crvenouhe kornjače. Kao malo gradsko močvarno stanište zanimljivo je zamočvareno područje vrtova Luki na Mlaki i duga mala močvarna staništa.

M. R.


Slika 1. Lokva Mistraž (foto: M. Randić)


Slika 2. Barska kornjača (foto: Patrik Krstinić)