bujica na krku

Šumski svijet u udolinama bujica – otok Krk

Prospekt Krajobraz, Zanimljivosti

Šume u bujičnim jarugama u obalnom području od Sv. Marka do Vrbnika

Između Sv. Marka i Vrbnika u more utječe nekoliko bujičnih potoka kratkih tokova koji su u vapnenačku podlogu usjekli pojedine reljefno izražene jaruge. Neke od bujica naplavile su slikovita morska žala. Voda u tim bujičnim jarugama zažubori samo za jakih oborina, a većinu godine korita su suha (sl. 1).

Na strmim padinama jaruga razvijena je bujna šumska vegetacija. Najviše je zastupljen listopadni bijeli grab, čije su šumice tako guste i bujne, s granama koje se gotovo dotiču tla. Uz korita bujica gdje su tla vlažna tijekom većeg dijela godine uspijeva nekolicina šumskih predstavnika karakterističnih za vlažnije i hladnije (mezofilne) tipove submediteranske listopadne šume. To su primjeri mezofilnih biljaka koji se s hladnijih i vlažnijih flišnih „mezofilnih oaza-pribježišta“ u unutrašnjosti otoka spuštaju sve do mora (sl. 2).

S druge strane, one morske uvale vrbničkog kraja koje se protežu u smjeru zapad – istok pokazuju izražene kontraste vegetacije između tople i suhe prisojne padine u odnosu na hladnije i vlažnije osojne padine. Na prvima se nailazi na skupine vazdazelenih vrsta drveća i grmlja, kao i sastojine s planikom, velikim vrijesom – u lokalnom govoru risika, hrastom crnikom, zelenikom… (sl. 3.) Suprotno orijentirane padine gusto su obrasle listopadnim predstavnicima što je lijep primjer ekspozicijske klime.

M. R.


Slika 1. Bujični tok potoka Vretenice na utoku u more, na vrbničkom području, otok Krk, obrastao bujnom listopadnom šumom (foto: M. Randić)


Slika 2. Bademasta mlječika – primjer jedne od mezofilnih biljaka u bujičnoj jaruzi potoka Vretenice u vrbničkom području (foto: M. Randić)


Slika 3. Sjeverna padina bujične udoline Melska, vrbničko područje; padina je okrenuta prema jugu i obrasla vazdazelenom vegetacijom. (foto: M. Randić)