učka blok 2

Ledenjaci na padinama Učke?

Prospekt Gea, Zanimljivosti


Slika 1. Skupina velikih kamenih blokova iznad Vele Učke (foto: M. Randić)

Veliki kameni blokovi u podnožju vršnog dijela Učke

Sve je više dokaza da su tijekom pleistocena (ledenih doba) planine u zaleđu Riječkog zaljeva bile prekrivene debelim ledenim pokrovom i ledenjacima koji su prenosili velike količine odlomljenih stijena. Je li tako bilo i na planini Učki?

Na planinama oko Riječkog zaljeva, kao što su primjerice Učka ili Kamenjak nailazimo na pojedine velike i masivne odlomljene kamene blokove ili čak njihove skupine (sl. 1 i sl. 2). Čini se kao da su se odlomili i skotrljali s obližnjih litica i zaustavili u njihovu podnožju. Promatrajući neke od tih gromada teško je međutim oteti se dojmu da su se oni jednostavno odlomili, dokotrljali i zaustavili na svom sadašnjem mjestu isključivo zahvaljujući slobodnom padu i gravitacijskoj sili. Neki od njih su i prilično udaljeni od litica. Postavlja se pitanje: nije li njihovo gibanje bilo potpomognuto gibanjem leda u vrijeme pleistocenskih oledbi?  Tako su skupine kamenih blokova na koje nailazimo uokolo vršnog dijela planine Učke redovito povezane s masivnim nakupinama uglavnom sitnijeg kamenog kršja. O kakvim se količinama nakupljenog kamenog materijala radi može se vidjeti  na profilima nekoliko otvorenih kopova („kava“, sl. 3) gdje se taj materijal kopao i odvozio. Na temelju vidljivih ostataka nakupina kamenog kršja moguće je zamisliti da su u vrijeme oledbi padine vršnog dijela Učke bile okovane ledom koji je dopirao do podnožja planine te na sebi i u sebi donosio obilje kamenog materijala odlomljenog s padina, ali je također odlamao i prenosio velike gromade stijena.

M. Randić


Slika 2. Detalj: kamena ljuska (u sredini slike) odlomila se od većeg bloka? (foto: M. Randić)


Slika 3. Kava iznad Vele Učke – iz nje su iskopane velike količine sitnijeg kamenog materijala (foto: M. Randić)